Actievoorwaarden ‘Win een vakantie’

Actievoorwaarden

Algemeen 

1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie van Frankrijk Puur en FranceComfort.

1b. Deze actie heeft als doel om deelnemers in de gelegenheid te stellen een prijs te winnen.

1c. Door deel te nemen aan de Actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs,
verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze
voorwaarden en alle op deze Actie van toepassing zijnde voorwaarden.

Deelname 

2a. Deelname aan deze actie staat open voor eenieder van 18 jaar of ouder, uitgezonderd de onder artikel 2b te noemen personen. Deelname is vrij en gratis. Er bestaat voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.

2b. Deelname is uitgesloten voor werknemers van de actiepartners en personen die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie/vervaardiging van deze actie betrokken zijn.

2c. Deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt dienen over een schriftelijke toestemming te beschikken van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers teneinde te kunnen deelnemen.

2d. De actiepartners in deze actie en de deelnemers aan de actie, zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

2e. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de actiepartners. De actiepartners zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van deze actie alsmede voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten, zoals e-mail nieuwsbrieven.

Speelwijze 

3a. Een deelnemer is eenieder die meedoet door zijn/haar naam in te vullen inclusief zijn/haar e-mailadres.

3b. De prijs die aan het eind van de actie verloot wordt is een verblijf op FranceComfort Vakantiepark Domaine de Lanzac in het laag- of middenseizoen (bijkomende kosten zelf betalen)

3c. Deelname aan de actie is mogelijk tot en met 15 december 2017

3d. Alle deelnemers die niet de prijs winnen zoals in lid b van dit artikel genoemd, hebben recht op een kortingscoupon van 10% op de huur buiten het hoogseizoen en 5% op de huur binnen het hoogseizoen, te besteden bij één van de FranceComfort Vakantieparken van FranceComfort. Bij boeking van een vakantie dient bij opmerkingen “FrankrijkPuur” ingevuld te worden. De extra 10% of 5% wordt dan verwerkt in de definitieve reserveringsbevestiging.

Uitkering prijs 

4a. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk op 20 december 2017 bekend gemaakt en per e-mail benaderd. Tevens zal de winnaar op de site van FrankrijkPuur vermeld worden.

4b. De winnaar dient deze e-mail te beantwoorden met het terugmailen van hun adres, telefoonnummer en woonplaats. De winnaar dient deze extra gegevens bekend te maken binnen 4 weken na de contact-e-mail. Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert, dan is zijn/haar prijs verlopen.

4c. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan ook niet worden overgedragen aan iemand anders.

4d. Indien een prijswinnaar van deze actie de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient diegene behalve de gevraagde gegevens ook een schriftelijke goedkeuring voor de ontvangst van de gehele prijs door zijn/haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) toe te sturen.

4e. De vakantieweek is:
• boekbaar bij FranceComfort tot 1 februari 2018 voor de periode t/m 2018
• te reserveren op basis van beschikbaarheid
• persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar
• niet inwisselbaar voor geld

Publicatie 

5a. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan actiepartners om de naam, evenals mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

Aansprakelijkheid 

6a. Actiepartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie vloeiende schade.

6b. Actiepartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijs.

Slotbepaling 

7a. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.

7b. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

7c. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.